REGESA

Obres

LIC-000107: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE DECONSTRUCCIÓ, TAPIATS I TREBALLS COMPLEMENTARIS DE BLOCS D’HABITATGES COMPOSATS PER UN TOTAL DE 11 ESCALES I 130 HABITATGES AL BARRI DE LA TRINITAT NOVA.

S’ha observat un error material a la Clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives (pàg. 15), per la qual cosa es procedeix a publicar el següent aclariment: Enlloc de la menció 35 punts del primer paràgraf i la fórmula de l’apartat “Oferta econòmica” de la Clàusula 15, ha de dir 50 punts, amb correspondència a la relació dels criteris d’adjudicació continguts a la mateixa a Clàusula 15 i l’anunci publicat en el BOP.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
24/01/2011
Data límit:
14/02/2011 (14:00 h)
Obertura pliques:
15/02/2011 (14:00 h)
Import base licitació:
340.943,94 €
Import adjudicació:
265.936,27 €
Adjudicatari:
URCOTEX I.S.L.

‹ Tornar