REGESA

Instruccions Internes de Contractació

Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA" (REGESA) és una societat urbanística de naturalesa privada, el capital de la qual pertany íntegrament al Consell Comarcal del Barcelonès, que adopta la forma de societat anònima mercantil.


REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA és una societat anònima unipersonal, amb capital íntegrament subscrit per REGESA.


REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, actuen com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal del Barcelonès, dels Ajuntaments dels municipis que integren l’esmentada comarca (Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i dels ens instrumentals que en depenen, dels quals podrà rebre encàrrecs i encomanes de gestió, als efectes del que es preveu a la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.


REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS tenen el caràcter d’entitat urbanística especial als efectes d’allò que disposa el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, de 26 de juliol, en el cas de societats de capital íntegrament públic.


El dia 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), a partir de la seva entrada en vigor i en compliment d’allò previst a l’article 3, REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS formen part del sector públic, essent considerades com a poder adjudicador, però no administració pública.


Aquesta condició determina la subjecció de REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS al règim d’aplicació de la LCSP, i a les Instruccions Internes de Contractació que regulen els procediments de contractació dels contractes d’obres, subministraments i serveis per sota dels imports màxims fixats per a la contractació harmonitzada, amb les finalitats de garantir que el contracte s’adjudica a l’oferta més avantatjosa, així com el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.