REGESA

Altres

CONCURS PÚBLIC PER A LA VENDA MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE LES PARCEL·LES RESULTANTS QUE CONFIGUREN LA FINCA RESULTANT 13 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR LA CATALANA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Presentació de les ofertes: fins les 12 hores del quinzè dia hàbil a comptar del dia següent a la publicació del darrer anunci (BOP, El Períodico de Catalunya i perfil del contractant de REGESA). A efectes de còmput, els dissabtes es consideraran inhàbils.

Estat:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentació:
Altres
Procediment:
No harmonitzat
Data anunci:
28/11/2017
Data límit:
03/01/2018 (12:00 h)
Obertura pliques:
04/01/2018 (13:00 h)
Import base licitació:
8.563.288,55 €
Adjudicatari:
Sant Adrià Hertling, SL

‹ Tornar