REGESA

Objectius corporatius

REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, com a societats de capital íntegrament públic, però de naturalesa privada sense ànim de lucre, han desenvolupat una política empresarial que tendeix a aconseguir més agilitat i eficàcia en la consecució dels seus objectius:


  • Gestió de la rehabilitació: prestació de serveis de gestió urbanística i de la rehabilitació a ens públics i privats (execució de planejament i alliberament de sòl i oficines de rehabilitació en cascos urbans amb patologies estructurals).
  • Gestió de sòl: adquisició de sòl urbà públic o privat, tant a través del sistema d’expropiació, com a beneficiària de les administracions o des del sistema de cooperació.
  • Promoció immobiliària: construcció d’habitatges protegits, en solars propis o en sòl urbà, adreçada de manera preferencial a afectats urbanístics i també a incrementar el parc net d’habitatges, tot introduint en el mercat una oferta d’habitatges a preu assequible.
  • Comercialització d’habitatges: diversificació de l’oferta en funció dels diferents segments de població i de la consecució de l’equilibri econòmic-financer de les actuacions, dins dels diferents Plans d’habitatge dels municipis on actua i en qualsevol de les seves modalitats (venda, lloguer, dret de superfície, lloguer i dotacional)
  • Equipaments i serveis per a les ciutats: execució d’accions globals en el territori que inclouen des la remodelació de barris, les urbanitzacions de barris, carrers i places, a la dotació d’equipaments i serveis de qualitat.
  • Contribuir a la mobilitat sostenible: promoció de la construcció d’aparcaments públics, residencials i de rotació, per a cobrir la demanda ciutadana en aquelles zones on l’oferta sigui insuficient. Gestió, consolidació i ampliació de la xarxa d’aparcaments públics de rotació.